Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 22 augustus 2016.

Algemene Voorwaarden Tribble Media, gevestigd aan Communicatieweg 1, 3641 SG, te Mijdrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51536978.

Voor de toegang en het gebruik van de website Starboys (hierna: "Site") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je dient de voorwaarden en bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst te lezen alvorens je van de Site gebruikt maakt.

Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, welke te allen tijde door ons kunnen worden aangepast.

Alle richtlijnen en regels zijn bij verwijzing hierbij in deze gebruiksrechtovereenkomst opgenomen. In geval van discrepantie tussen dergelijke richtlijnen en regels en gebruiksrechtovereenkomst heeft de toepasselijke richtlijn of regel voorrang. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen mag je geen gebruik maken van de dienst.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Starboys: De website op de lokatie capdio.nl of de rechtspersoon Tribble Media, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51536978.
Informatie: Alle informatie en materiaal die via de website wordt aangeboden.
Registratieformulier: Alle informatie die via de website wordt verzameld wanneer een gebruiker zich aanmeld om lidmaatschap te verkrijgen.
Dienst: Het door Starboys aan de gebruiker toegang te bieden tot de informatie en het toestemming verlenen tot het gebruik van het profielsysteem, Starboys Messenger en andere diensten via de website.
Gebruiker: Jij - oftewel - de eindgebruiker van de dienst (waarbij "gebruiker" in deze overeenkomst zowel naar aan mannelijke als een vrouwelijke gebruiker kan verwijzen).
Website / site: De website die zich bevind op de weblokatie Starboys.nl.

2. Registratie, gebruik, veiligheid en betalingen

3. Aansprakelijkheid

De Gebruiker erkent dat Starboys niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het functioneren van de dienst of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies of bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Starboys op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

4. Gedrag van gebruiker

4.1. De Gebruiker verplicht zich om deze dienst niet te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de dienst wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficient wordt of dat de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze wordt aangetast;
(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schakelijke bestanden of programma's;
(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigen van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onrust;
(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);
(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starboys tenzij dergelijke verspreiding of verzending uitdrukkelijk is aangevraagd door een andere gebruiker van de dienst;
(g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomt van een bericht; en (h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
(i) indien Gebruiker nog niet de leeftijd van ten minste 16 jaren heeft bereikt.

4.2. Starboys oefent geen controle uit ten aanzien van de informatie die via gebruikers op de dienst terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke informatie. Door gebruik te maken van de dienst erkent de Gebruiker dat hij te maken kan krijgen met informatie die obsceen of ongewenst is.

4.3. Starboys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie of enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die naar de dienst is verstuurd, gemaild, of op enigerlei andere wijze via de dienst is verspreid.

4.4. De gebruiker erkent dat Starboys de informatie die via gebruikers van de dienst wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat Starboys wel het recht (maar niet de plicht) heeft om informatie die via de dienst beschikbaar is, in te zien, te weigeren of te verwijderen.